Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

Przemyska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Przemyślu przy ul. Grodzkiej 8, zwana w dalszym ciągu "PBP" lub "Biblioteką" jest samorzadową instytucją kultury Gminy Miejskiej Przemyśl - miasta na prawach powiatu, powołaną na mocy Uchwały Nr 49/99 Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 29 marca 1999 r. Wpisana do Rejestru Instytucji Kultury - dla których organizatorem jest Rada Miejska w Przemyślu - pod nr 1/99.
PBP posiada status biblioteki miejskiej, ale również wykonuje zadania biblioteki powiatowej, działa w obrębie sieci krajowej.
Biblioteka posiada osobowość prawną.
Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią przepisy:

  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. 2001 r., Nr 13. poz. 123 z późniejszymi zmianami),
  • porozumienia zawartego w dniu 26 października 1999 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego a Zarządem Miasta Przemyśla w sprawie powierzenia Przemyskiej Bibliotece Publicznej wykonywania zadań w zakresie kultury na obszarze powiatu przemyskiego,
  • statutu PBP,
  • regulaminu organizacyjnego.